Bò hấp kiểu Đông Hồ/Dong Ho style steamed beef

160.000