Gà Tây nguyên Nướng/ Chicken Grilled / 닭고기구이

180.000