Trang web của nhà hàng Đông Hồ đang nhanh chóng hoàn thiện để mở cửa trở lại . Thời gian dự kiến: 01/11/2021