Tôm xông hơi Đông Hồ/ Dong Ho style steamed shrimp

135.000